Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (hierna « de Gegevens ») van van onze klanten, voormalige klanten, onze prospecten, personen die ons om informatie vragen of ons contacteren in verband met onze voertuigen, producten of diensten of onze applicaties gebruiken.

De verwerkingsverantwoordelijke is :

Inchcape Retail Belgium NV - bravoauto

ondernemingsnummer BE0459491374

Industrielaan 198, 1070 Anderlecht

Email : info@bravoauto.be

 

Hierna “we” of “wij” of “bravoauto”

 

 

De volgende categorieën van Gegevens kunnen door ons worden verzameld, die variëren afhankelijk van uw relatie met ons:

Algemene informatie zoals:

 • Uw naam, voornaam, titel, taal en geboortedatum
 • Uw postadres, e-mailadres, vast en / of mobiel telefoonnummer
 • Alle persoonlijke informatie die u ons vrijwillig en vrijblijvend meedeelt (bv. gezinssamenstelling, beroep, ...)

 Als u een professional bent, onder andere:

Contactgegevens van uw bedrijf/vereniging/instelling: naam, postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer en bedrijfsnummer, rechtsvorm.

Voertuig-gerelateerde informatie, zoals:

 • Informatie over de interacties tussen u en ons, zoals de relatiehistoriek tussen ons, uw transacties met ons, met inbegrip van bv uw bezoeken aan onze showrooms, uw aankopen, uw garanties, uw vragen, verzoeken en klachten
 • Informatie over uw voertuig waarin u interesse heeft of dat u gekocht heeft (bv. merk, model, voertuigidentificatienummer, leveringsdatum van uw voertuig, kilometerstand)

Informatie met betrekking tot onze enquêtes

Uw antwoorden op de vragen van de enquête (tenzij de enquête anoniem was).

Informatie over de toestemmingen die u aan ons hebt gegeven en ons beheer van die toestemmingen (met inbegrip van bv. het bijhouden van registers en de verwerking van de intrekking van uw toestemming).

Informatie van derden, zoals:

We kunnen ook informatie over u verzamelen afkomstig van openbare databanken, sociale media platformen of eigenaars van marketingbestanden, die ons helpen om uw Gegevens bij te werken, de kwaliteit van de Gegevens  te verbeteren of uw Gegevens aan te vullen teneinde een beter inzicht te krijgen in het type producten dat u mogelijks interesseert.

Waar mogelijk houden we ook de datum bij waarop deze informatie aan ons werd meegedeeld of waarop de wijzigingen  zijn aangebracht.

Automatische Gegevensverzameling

Onze website gebruikt serverlogboeken die uw interacties met onze website en de webpagina's die u bezoekt registreren met betrekking tot het huidige internetprotocol (IP) -adres van uw computer. De geautomatiseerde processen die wij gebruiken om informatie te verzamelen, zijn cookies, logbestanden en wifi-toegangspunttags.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie vastleggen op basis van de cookies die we plaatsen. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookieverklaring.

Wij verwerken uw Gegevens voor de doeleinden en op basis van de rechtsgronden hieronder omschreven:

 

DOELSTELLING:

RECHTSGROND

 

 

 

Opvolgen en beantwoorden van uw vragen :

-      Om uw aanvra(a)g(en) voor een proefrit, offerte, brochure, afspraak, informatie over «  bravoauto  » producten en diensten of een ander verzoek om informatie op te volgen en te beantwoorden.

 

 

 

 

Uitvoeringvan een contract of

gerechtvaardigd belang dat door de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd

 

 

Uitvoering van contracten tussen u en ons :

-      Om de contracten tussen u en ons te aanvaarden, op te stellen en op te volgen, bijvoorbeeld inzake uw aankoop van een voertuig,

-      Voor boekhoudkundige doeleinden ;

-      Om mogelijke fraude, misdrijven en overtredingen te bestrijden en het beheer van mogelijke juridische geschillen en procedures te waarborgen;

-      Om uw gegevens te verwerken en door te geven in het kader van de overdracht van vorderingen aan een derde partij;

-      enz.

 

 

Uitvoering van een contract

 

Evalueren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten, diensten en klantervaring:

-        Om contact met u op te nemen in het geval dat uw voertuig deel uitmaakt van een veiligheidsterugroepactie of service-campagne;

-        Voor het uitvoeren van  marktanalyses, financieel beheer of reportingdoeleinden;

-        Om u tevredenheidsenquêtes te sturen om te weten hoe u de klantenrelatie en onze producten en diensten ervaart;

-        Om mogelijke fraude, misdrijven en overtredingen te bestrijden en om mogelijke juridische geschillen en procedures te beheren

-        Voor het evalueren en het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten;

-        Voor het uitvoeren van activiteiten van onderzoek en ontwikkeling (R&D);

enz.

 

 

 

Gerechtvaardigd belang nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde

 

Versturen van marketingcommunicatie en marketingenquêtes :

-      Om ons toe te laten marketingcommunicatie te voeren, via alle kanalen met inbegrip van sociale netwerken;

-      Om u enquêtes voor marktonderzoek en polls te sturen met marketing-, reclame- of promotie-inhoud die betrekking hebben op u, en/of onze producten en diensten, evenals uw interesses, voorkeuren en verwachtingen en om uw feedback op te volgen;

-      Om uw deelname aan onze wedstrijden op te volgen;

-      Om u de nieuwsbrieven te sturen waarop u zich heeft geabonneerd.

 

U kunt uw toestemming(en) op elk moment intrekken (zie hieronder).

 

We willen u ervan verzekeren dat uw toestemming niet zal worden gebruikt om te spammen, u te overspoelen met communicatie of opdringerig te zijn. Wat u van ons zal ontvangen is voor u relevant en nuttig. Deze informatie wordt dan gebruikt om onze communicatie met u te personaliseren en om u gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties en uitnodigingen te bezorgen.

 

We kunnen bv. uw verschillende interacties met ons analyseren of, als u akkoord gaat om vanwege ons e-mails te ontvangen, kunnen we detecteren of u deze opent en leest, wat ons helpt om te bepalen wat u interesseert en ons helpt om ervoor te zorgen dat de informatie die we u verstrekken interessant voor u is.

 

 

 

Uw toestemming (apart verstrekt)

 

Beheren van uw persoonsgegevens :

Centraliseren, combineren, delen bijwerken en corrigeren van de Gegevens die u aan ons heeft meegedeeld.

 

 

Gerechtvaardigd belang nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde

 

 

Delen van uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting :

 

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. Fiscale verplichtingen, boekhoudkundige verplichtingen, carpass, …. die ons opleggen om bepaalde gegevens op te slaan en door te geven aan de boevoegde overheden of autoriteiten.

 

 

 

 

Wettelijke verplichting

 

Uw Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de in dit privacy beleid beschreven doeleinden te realiseren. Wanneer deze niet meer nodig zijn, worden uw Gegevens gewist of geanonimiseerd.

Ons beleid en onze procedures gebruiken de volgende criteria om de bewaartermijnen voor persoonsgegevens te bepalen voor de hierboven beschreven doeleinden:

 • De periode die verstreken is sinds uw laatste interactie met ons;
 • De tijd die nodig is om gevolg te geven aan uw aanvra(a)g(en) (als u bijvoorbeeld een testrit heeft aangevraagd, bewaren wij uw persoonlijke gegevens tot 6 maanden na de datum waarop u uw aanvraag bij ons indient).
 • De duur van de contractuele relatie;
 • Het bestaan van een daadwerkelijk of potentieel geschil of meningsverschil (we hebben deze informatie bv. nodig om juridische vorderingen in te stellen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen), in welk geval we uw informatie zullen bewaren totdat het geschil of meningsverschil is opgelost;
 • het bestaan van een reglementaire of wettelijke verplichting om persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zolang deze verplichting vereist.

Uw Gegevens worden gedeeld met en toegankelijk gemaakt voor de hieronder vermelde categorieën ontvangers: 

 • Externe onderaannemers, in de context van diensten die zij namens ons presteren
 • Aan onze commerciële partners als onderdeel van de :
 • Wettelijke en contractuele garanties verbonden aan uw voertuig;
 • Financierings-/lening-/leasingcontract of verzekeringscontract met betrekking tot uw voertuig dat via ons met een van onze partners is afgesloten. Wij verwerken de relevante informatie die nodig is voor het invullen van de formulieren met betrekking tot het contract als onderaannemer en geven deze door aan de betreffende partner, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan. Raadpleeg in dit geval het gegevenswerkingsbeleid van de betreffende partner;

Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Wij kunnen uw Gegevens overdragen naar bestemmingen buiten de EER (vb. Verenigde Staten), indien het gepast is om dit te doen (i) om een van de doelen te bereiken die in dit privacy beleid worden uiteengezet en/of (ii) om uw gegevens aan een derde partij  bekend te maken (waaronder die waarnaar wordt verwezen in de paragraaf "Ontvangers van uw gegevens" hierboven) in overeenstemming met dit privacy beleid.

In het geval dat uw Gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen wij ervoor zorgen dat uw Gegevens worden beschermd door de volgende waarborgen:

 • De wetgeving van het land waarnaar uw gegevens worden overgedragen, biedt een adequaat niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of

De doorgifte is onderworpen aan door de Europese Commissie goedgekeurde gegevensbeschermingsclausules (artikel 46 en volgende)

Als  u in de loop van onze relatie een specifieke sociale netwerk-login-ID gebruikt (bijvoorbeeld uw Facebook-account), verzamelen we uw persoonsgegevens die beschikbaar zijn op dat sociale netwerk en het gebruik van een dergelijke sociale netwerk-login-ID houdt in dat u toestemming geeft voor de bekendmaking van uw persoongegevens die bravoauto op deze manier verzamelt.

We laten soms toe om (persoons)gegevens te publiceren via sociale netwerken zoals Twitter en Facebook. Deze sociale netwerken hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden waarmee u rekening moet houden wanneer u actief bent op de sociale netwerken. Wij herinneren u eraan dat het publiceren op sociale netwerken bepaalde gevolgen kan hebben, onder meer voor uw privacy of voor de privacy van personen wiens persoonsgegevens u deelt, zoals bijvoorbeeld de onmogelijkheid om snel een publicatie te verwijderen.

In bepaalde specifieke gevallen (bijvoorbeeld via het gebruik van de "share"-, "like"- of "follow"-buttons) kunnen wij bij het verzamelen en verwerken van uw gegevens worden beschouwd als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met Facebook.

Wij adviseren u om het privacy beleid van elke website die u bezoekt altijd zorgvuldig te lezen teneinde het privacy beleid te begrijpen van een sociaal netwerk waarin u informatie deelt.

Wij willen zo transparant mogelijk met u zijn, zodat u geïnformeerde keuzes kunt maken over hoe u wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw persoonsgegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen op het aan het begin van het document vermelde adres om te weten welke persoonsgegevens wij over u hebben en waar ze vandaan komen. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een machinaal leesbaar, algemeen gebruikt formaat te ontvangen en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij van uw keuze.

Uw verbeteringsrecht

Als u uw persoonsgegevens fout zijn of als u merkt dat deze onvolledig zijn, kunt u ons ook vragen deze te corrigeren of aan te vullen.

Uw recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen (bv. terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt geverifieerd).

Uw verzetsrecht/recht om vergeten te worden en recht om uw toestemming in te trekken

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of tegen het delen van uw persoonsgegevens met een derde partij voor hetzelfde doel.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

Bovendien kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen (behalve in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om het bewijs van een transactie te leveren of in het geval van een wettelijke verplichting).

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.

U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbescherminsautoriteit, op het adres Persstraat 35, 1000 Brussel, of per e-mail aan contact@apd-gba.be.

We kunnen dit privacy beleid wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen van onze producten of diensten of van de toepasselijke wetgeving. Daarom is het raadzaam om dit privacy beleid regelmatig te lezen.

 

Versie van 22/07/2023